gpo.zugaina.org

Search Portage & Overlays:

dev-python/pyuv

Python interface for libuv

Screenshots

 • pyuv-9999
  python_targets_python3_7 python_targets_python3_8 python_targets_python3_9

  View      Download      Browse     License: MIT   
  Overlay: swegener
 • pyuv-1.4.0
  ~amd64 ~x86
  python_targets_python3_7 python_targets_python3_8 python_targets_python3_9

  View      Download      Browse     License: MIT   
  Overlay: swegener
 • pyuv-1.3.0
  ~amd64 ~x86
  python_targets_python3_7 python_targets_python3_8 python_targets_python3_9

  View      Download      Browse     License: MIT   
  Overlay: swegener